Η πλατφόρμα BORDER SAFE στηρίζεται στην ερευνητική προσπάθεια του συστήματος Border-GUARDS που έχει στόχο την αναζήτηση εναλλακτικών προσιτών επιλογών, ικανών να προσφέρουν γρήγορες και χαμηλού κόστους αξιόπιστες λύσεις, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκαιοτήτων επιτήρησης του εθνικού θαλάσσιου χώρου.

Το σύστημα επιτήρησης

Partners

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Accessibility