Αποτελέσματα

Το αποτέλεσμα του έργου, είναι η πλατφόρμα BORDERSAFE.

Οι εφαρμογές της πλατφόρμας, αποτελούν το πραγματικό value added στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, σε όλα τα στάδια της διαχείρισης κινδύνου – event detection, alarm warning, data fusion-continuous tracking και ενημέρωση υπευθύνων – με εφαρμογές (applications) στις τεχνολογίες επιτήρησης, Τεχνολογίες ανάλυσης και σύντηξης ετερογενών πολυμεσικών δεδομένων), τις τεχνικές ανάλυσης ραντάρ (όπου ήδη έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο μεταφοράς δεδομένων), της εικόνας και βίντεο από στατικές και κινητές κάμερες (σταθερές η σε drones), για αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων και  ατόμων (objects-ships and human tracking) , τις δορυφορικές εικόνες και αλγόριθμους για την αναγνώριση και παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων παρακολούθηση στόχων (πλοίων, πετρελαιοκηλίδων, κοκ) μέσω των δορυφόρων SENTINEL, τις τεχνικές εντοπισμού συμβάντων και ενεργειών (event detection), τις εφαρμογές υποστήριξης απόφασης, μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης (early warnings), τις μεθόδους  σύντηξης ετερογενών δεδομένων (data fusion), τις υλοποιήσεις εφαρμογών επιτήρησης μεταξύ ραντάρ και AIS και τις υλοποιήσεις εφαρμογών επιτήρησης κάμερες (visual analytics)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Accessibility