Παραδοτέα

 

ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων 

ΔΡ1.1: Απαιτήσεις χρηστών τεχνολογιών & υποδομών

ΔΡ1.2: Θεσμικές / Νομοθετικές απαιτήσεις

ΔΡ1.3: Προδιαγραφές αξιολόγησης της πλατφόρμας

ΔΡ 1.4: Δημιουργία ιστοσελίδας 

 

Π1.1: Απαιτήσεις χρηστών, τεχνολογιών  και υποδομών

Π1.2: Απαιτήσεις Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνών θεσμικών πλαισίων

Π1.3: Προδιαγραφές αξιολόγησης του συστήματος

Π1.4: Δημιουργία ιστοσελίδας

ΕΕ2: Αρχιτεκτονική Συστήματος

ΔΡ2.1: Υφιστάμενα Συστήματα στην αγορά

ΔΡ2.2: Αρχιτεκτονική Συστήματος BORDER SAFE

 

Π2.1: Έκθεση υφιστάμενων συστημάτων στην αγορά

Π2.2: Αρχιτεκτονική Συστήματος 

ΕΕ3: Ανάπτυξη & Ολοκλήρωση Πλατφόρμας BORDER SAFE  

ΔΡ3.1: Ανάπτυξη Πλατφόρμας BORDER SAFE

ΔΡ3.2: Ανάπτυξη επιμέρους εφαρμογών

ΔΡ3.3: Ολοκλήρωση πλατφόρμας και εφαρμογών (office testing ,  beta1)

 

Π3.1: Ανάπτυξη Πλατφόρμας BORDER SAFE

Π3.2: Ανάπτυξη επιμέρους εφαρμογών 

Π3.3: Έκθεση ανάπτυξης και επαλήθευσης Πλατφόρμας BORDER SAFE

ΕΕ4: Πιλοτική Εφαρμογή, Λειτουργία & Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων

ΔΡ4.1: Λειτουργία πλατφόρμας (beta2 & beta3)

ΔΡ4.2: Οριστική λειτουργία Πλατφόρμας BORDER SAFE

ΔΡ4.3 : Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου

ΔΡ4.4: Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων

 

 

Π4.1: Έκθεση αξιολόγησης συστήματος

Π4.2:  Έκθεση τελικής Πλατφόρμας

Π4.3 : Επιχειρησιακό σχέδιο

Π4.4 : Ενέργειες διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Ενέργειες διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Αφίσα

Αφίσα γενικής χρήσης

1η ημερίδα 18/05/2023

2η ημερίδα 12/07/2023

Έντυπο επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Accessibility