Αντικείμενο & Στόχοι

Η επιτήρηση του εθνικού θαλάσσιου χώρου, που ταυτόχρονα αποτελεί και εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, στην εγγύτητα της αποσταθεροποιημένης Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, αποτελεί αναμφισβήτητα δύσκολο και πολυσύνθετο έργο. Το μοντέλο της δια θαλάσσης παράνομης διακίνησης και παραβίασης συνόρων, που παρατηρείται στην περιοχή, είναι δυστυχώς πολυσύνθετο, σε σχέση με άλλες περιοχές της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αποστάσεις μεταξύ θέσης αναχώρησης και προορισμού ποικίλλουν, από πολύ κοντινές (π.χ. νήσοι Ανατολικού Αιγαίου – Τουρκία), όπου καθιστούν δυνατή τη χρήση λέμβων η άλλων μικρών σκαφών, έως μεγάλες όπου εμπλέκονται μεγαλύτερα σκάφη όλων σχεδόν των τύπων. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν αναγκαιότητα για συστηματική επιτήρηση εκτεταμένων θαλάσσιων συνοριακών ζωνών, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες των περιορισμένων περιπολικών μέσων της Ελληνικής Ακτοφυλακής. οι ιδιαιτερότητες της περιοχής καθιστούν αναγκαία την συγκρότηση και ανάπτυξη, ενός ιδιαίτερα κοστοβόρου συμβατικού συστήματος επιτήρησης η την αναζήτηση εναλλακτικών.

Αυτή ακριβώς η αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων υπήρξε το κίνητρο του παρόντος έργου. Ποιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα BORDER SAFE στηρίζεται στην ερευνητική προσπάθεια του συστήματος Border-GUARDS που έχει στόχο την αναζήτηση εναλλακτικών προσιτών επιλογών, ικανών να προσφέρουν γρήγορες και χαμηλού κόστους αξιόπιστες λύσεις, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκαιοτήτων επιτήρησης του εθνικού θαλάσσιου χώρου. Έτσι, η κατευθυντήρια ιδέα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας εστιάζεται στο συλλογισμό, ότι ο πολυσχιδής χαρακτήρας της υπό επιτήρηση περιοχής, καθιστά αναγκαία την χρήση ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου και επεκτεινόμενου δικτύου, πολλαπλών αισθητήρων και πηγών πληροφοριών. Οι αισθητήρες που θα στηρίζουν το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνουν οτιδήποτε χρηστικούς τύπους (π.χ. radar, δέκτες AIS, κάμερες όλων των τύπων, drones, κλπ), όμως θα πρέπει να είναι χαμηλού κόστους (αγοράς και λειτουργίας) και εύκολα αντικαταστάσιμοι (offthe- self). Η διασύνδεση του συστήματος θα γίνεται μέσω διαδικτύου, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να αποκλείονται άλλες μορφές διασύνδεσης, όπως WiFi, ραδιοζεύξεις κλπ.

Το σύστημα επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της παρατήρησης γης (ΕΟ) και να αναπτύσσει την ικανότητά του να αξιοποιεί πληροφορίες, προερχόμενες από δορυφορικά δεδομένα. Τέλος το σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί οποιεσδήποτε πηγές διαδικτυακών πληροφοριών, ικανών να εμπλουτίσουν της εικόνα αντίληψης της κατάστασης (Situation Awareness). Οι εφαρμογές της πλατφόρμας, αποτελούν το πραγματικό value added στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, σε όλα τα στάδια της διαχείρισης κινδύνου – event detection, alarm warning, data fusioncontinuous tracking και ενημέρωση υπευθύνων – με εφαρμογές (applications) στις τεχνολογίες επιτήρησης, Τεχνολογίες ανάλυσης και σύντηξης ετερογενών πολυμεσικών δεδομένων), τις τεχνικές ανάλυσης ραντάρ (όπου ήδη έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο μεταφοράς δεδομένων), της εικόνας και βίντεο από στατικές και κινητές κάμερες (σταθερές η σε drones), για αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων και ατόμων (objects-ships and human tracking) , τις δορυφορικές εικόνες και αλγόριθμους για την αναγνώριση και παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων παρακολούθηση στόχων (πλοίων, πετρελαιοκηλίδων, κοκ) μέσω των δορυφόρων SENTINEL, τις τεχνικές εντοπισμού συμβάντων και ενεργειών (event detection), τις εφαρμογές υποστήριξης απόφασης, μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης (early warnings), τις μεθόδους σύντηξης ετερογενών δεδομένων (data fusion), τις υλοποιήσεις εφαρμογών επιτήρησης μεταξύ ραντάρ και AIS και τις υλοποιήσεις εφαρμογών επιτήρησης κάμερες (visual analytics)

Η στρατηγική για την ανάπτυξη προτεινόμενης πλατφόρμας περιλαμβάνει τον καθορισμό κριτηρίων για την ταξινόμηση των περιοχών εποπτείας με βάση τους κινδύνους παράνομων διελεύσεων, τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων αγνώστων σκαφών με χρήση δεδομένων γεωπαρατήρησης στις θαλάσσιες περιοχές, τη χρήση δεδομένων γεωπαρατήρησης σε συνδυασμό με παρατηρήσεις πεδίου και με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεδομένων στις επίγειες περιοχές, τον καθορισμό προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και την επιχειρησιακή λειτουργία της γεωχωρικής πλατφόρμας και των προσθέτων.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Accessibility